631020gscm 03

MOU กรมประชาสัมพันธ์ และ 5 สถาบันการศึกษา

  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าร่วมการแถลงข่าวและร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการใช้ทรัพยากร ระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์ และ 5 สถาบันการศึกษา

          ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ชั้น 2 อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและการใช้ทรัพยากร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรการศึกษา ด้านการฝึกอบรม ด้านการวิจัย และด้านการใช้ทรัพยากร