MiConv.com  640708nida 02 1

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง MS Team โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบัน

          พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในการกล่าวต้อนรับ แนะนำเกี่ยวกับสถาบัน แนวทางการจัดการเรียนการสอน การให้บริการด้านต่างๆ ของสถาบัน การวิจัยและบริการวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน นอกจากนี้ทางสโมสรนักศึกษา ยังได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564