631028mou 01

NIDA – SEAC MOU พัฒนาคน-ยกระดับคุณภาพชีวิต สู่การเรียนรู้แบบ Lifelong learnin

  วันที่ 28 ตุลาคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC) ณ ห้องสิริวัฒนภักดี อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          ซึ่งทางนิด้านำโดย ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ลงนามในความร่วมมือ และทางบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด มีคุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด พร้อมด้วย ดร.ธิดารัตน์ อริยะประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้ลงนามในความร่วมมือ โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างกัน

          การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของสถาบัน และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ซึ่งบริษัททำหน้าที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญ โดยผ่านสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและมีคุณวุฒิเพียบพร้อมสมบูรณ์ รวมทั้งเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมกัน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของสถาบันได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและร่วมมือกันในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาตนเอง องค์กร และประเทศชาติ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ตามพันธกิจของแต่ละฝ่าย และนำไปสู่ความร่วมมือร่วมกันอย่างต่อเนื่องของทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นต่อไป