590324 03 11zon

โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพเกณฑ์ EdPEx/TQA ครั้งที่ 5

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพเกณฑ์ EdPEx/TQA ครั้งที่ 5 ในหัว ข้อ หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพเกณฑ์ EdPEx/TQA ครั้งที่ 5

          โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม ผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์สาขาวิชาโรคหัวใจเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการบรรยายของคณาจารย์แต่ละคณะ ภายในงานมี คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพเกณฑ์ EdPEx/TQA ครั้งที่ 5
โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพเกณฑ์ EdPEx/TQA ครั้งที่ 5