590331 01 11zon

งานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี นิด้า

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาสถาบัน ภายใต้ หัวข้อ นิด้า 5 ทศวรรษ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี นิด้า

          อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รู้จัก และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ภายในงานได้รับเกียรติจาก พลเอก เปรม ติณสูลา นนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กล่าวเปิดงานและ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงานภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ได้รับเกียรติจากProf. Dr. Michael A. McRobbie อธิการบดี มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ ในภาคบ่าย มีการเสนอบทความวิชาการโดยแบ่งเป็น 12 กลุ่มย่อย และการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ประจำปี 2559 (ภาคโปสเตอร์) ณ อาคารนวมินทราธิ ราช

งานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี นิด้า
งานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี นิด้า

กลุ่มที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ – การบริหารการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน : ด้านการจัดการ Development Administration for Sustainability: A Management Perspective กลุ่มที่ 2 บริหารธุรกิจ – แพลตฟอร์มธุรกิจใหม่สาหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน A New Business Platform for Sustainable Growth

กลุ่มที่ 3 พัฒนาการเศรษฐกิจ – มุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจยั่งยืน Toward a Sustainable Economy

กลุ่มที่ 4 สถิติประยุกต์ – ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Health Security Reforms: A Sufficiency Philosophy Perspective

กลุ่มที่ 5 การบริหารการพัฒนาสังคม – ความไม่เท่าเทียมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน Inequality and Sustainable Development

กลุ่มที่ 6 การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม – การพัฒนาสีเขียว : อนาคตประเทศไทย Thailand Goes Green

กลุ่มที่ 7 ภาษาและการสื่อสาร – สู่ความเท่าเทียมและความยั่งยืนในสังคมและวัฒนธรรม: เสียงสะท้อนจากภาคสนาม Towards Equality and Sustainability in Society and Culture: Some Reflections from the Field

กลุ่มที่ 8 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – การพัฒนาตลอดชีวิตเพื่อคนทุกวัยเพื่อไทยทุกคน Lifelong Development for All

กลุ่มที่ 9 นิติศาสตร์ – กฏหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติประชาคมอาเซียน

กลุ่มที่ 10 การจัดการการท่องเที่ยว – เหลียวหลังแลหน้าพลวัตการพัฒนาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการอย่างยั่งยืน Rethinking the Dynamism of Sustainable Tourism and Hospitality Development

กลุ่มที่ 11 นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ – นวัตกรรมนิเทศศาสตร์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน Innovative Communication for Sustainable Development

กลุ่มที่ 12 วิทยาลัยนานาชาติ