651202 00

“นิด้าสุดเจ๋งคว้า 3 รางวัลใหญ่ร่วมกับศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบ้านสุมาลี (Sumalee Holistic Care)”

จากจุดเล็กๆ ของการบริการวิชาการภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 ณ Sumalee Holistic Care เขตหนองจอก กรุงเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผน ภาคีสัมพันธ์ และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร คณะการจัดการการท่องเที่ยว และ นักศึกษาของนิด้าที่บูรณาการร่วมกันระหว่าง นางสาวตรีชฎา เลาแก้วหนู นางสาววิลาสิณี พุทธาวงษ์ นางสาวเตชิตา ลาพินีกร นางสาววีณากร ภัทรวงศา จากคณะการจัดการการท่องเที่ยวและ นางสาวภัทรธิดา สามัคคี และนางสาวภัทธีมา แม่นสอน จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เข้าไปในพื้นที่ด้วยเป้าหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคปัจจุบันเป็นระยะกว่า 1 ปี และได้หยิบยกเอานวัตกรรมอุปกรณ์เพื่อสุขภาพมาเป็นจุดขายหลักของ Sumalee Holistic Care

          ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองบ้านสุมาลีได้ถูกเจียระไนก่อเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ เพชรเม็ดงามใกล้กรุง จากกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดการพัฒนา  เกิดผลงานเชิงประจักษ์จนได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจทั้ง 3 รางวัล คือ

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภายใต้ชื่อทีม Lady Pink สวยหวานแต่แข็งแกร่ง ในกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ธนาคารออมสิน 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภายใต้ชื่อทีม Lady Pink สวยหวานแต่แข็งแกร่ง ในกิจกรรมการประกวดรอบ Best of Best ธนาคารออมสิน จากทีม The Best ของทั้ง 65 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ และรางวัลล่าสุด 

3. รางวัลชนะเลิศสุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพสร้างสรรค์ 2023 “DOT Connect to Healthy Route 2023” ภายใต้ชื่อเส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพแฮปปี้ กับพี่ๆวัยเก๋า จากกรมการท่องเที่ยว ซึ่งทีมนิด้าต้องฝ่านฟันกับทีมสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวกว่า 74 ทีม จนได้เข้ารอบ 24 ทีม และ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อ Pitching เพื่อเฟ้นหา 5  สุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพสร้างสรรค์ 

          ซึ่งนิด้าเรามีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวให้เกิดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป