590526 01 11zon

เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยมเยือนสถาบัน

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ H.E.Mr.Marc Michielsen เอกอัครราชทูต (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary) สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย และ Prof. Dr. Ludo Cuyvers, Centre for ASEAN Studies, University of Antwerp ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ได้เดินทางมาเยือนสถาบันฯ

เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยมเยือนสถาบัน

          เพื่อพบปะกับผู้บริหารของสถาบันฯ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๒ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์ วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด คณบดีคณะสถิติประยุกต์ และนางอัจชญา สิงคาลวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้ให้การต้อนรับพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับมหาวิทยาลัยจากราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยมเยือนสถาบัน
เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยมเยือนสถาบัน
เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยมเยือนสถาบัน