NIDA มอบรางวัลประกวดคลิป “1 Day with SDGs”

NIDA มอบรางวัลประกวดคลิป “1 Day with SDGs”

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทำสื่อความรู้วิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เฟสที่ 2 จัดพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการประกวดคลิปสั้น “1 Day with SDGs” เพื่อเป็นการสะท้อนมุมมองของตนเองว่า “ใน 1 วัน เราสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อโลกใบนี้ได้อย่างไรบ้าง” โดยถ่ายทอดออกมาในรูปแบบคลิปสั้น ความยาว 3 – 5 นาที ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566

            โครงการประกวดคลิปสั้น Sustainable Development Goals : SDGs ในหัวข้อ  “1 Day with SDGs”ภายใต้โครงการจัดทำสื่อความรู้วิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เฟสที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้แสดงทัศนะ มุมมอง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Sustainable Development Goals : SDGs จากการต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการของสถาบันที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านคลิปความรู้วิชาการที่เผยแพร่อยู่ทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของสถาบัน ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube และ TikTok : NIDA Thailand และ Instgram : nidawisdom

            สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 31 สิงหาคม 2566 มีผู้ร่วมสมัครเข้าร่วมและส่งผลงานเข้ามาเป็นจำนวนมากจากทุกภูมิภาคของประเทศ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไปจนถึงระดับปริญญาเอก โดยเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ทางคณะอนุกรรมการจัดทำสื่อความรู้วิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เฟสที่ 2 ได้ประกาศผลรางวัลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ นายกฤษณกร กุสุโมทย์

นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับหัวข้อคลิป “เที่ยวอย่างไร ให้ยั่งยืน”

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววิลาสิณี พุทธาวงษ์

นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับหัวข้อคลิป “1 Day with SDGs ใช้ชีวิตแบบ Slow Life ณ คลองบางหลวง”

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับหัวข้อคลิป “Engreach เรียนภาษายังไง ให้เข้าใจ ไม่ต้องจำ?”

4. รางวัลชมเชย นางสาวสรัญญา จารุมณี

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับหัวข้อคลิป “3 ขั้นตอนเริ่มต้นวางแผนเกษียณ เพื่อความยั่งยืนในสังคมสูงวัย”

5. รางวัลชมเชย นางสาวอภิสรา ยุทธโรจน์

นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับหัวข้อคลิป “Mission Improvisational”

            ในส่วนของเกณฑ์การตัดสินผลงานประกอบไปด้วย 4 ส่วน รวม 100 คะแนน ได้แก่ ความถูกต้องของเนื้อหา/ระยะเวลาของคลิป (40 คะแนน), ความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน), เทคนิคการเรียบเรียง ถ่ายทอดเนื้อหา (20 คะแนน) และ เทคนิคการถ่ายทำ การตัดต่อ ความน่าสนใจของคลิป (20 คะแนน) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป อาจารย์ประจำคณะภาษาและการสื่อสาร นิด้า ในนามของประธานคณะอนุกรรมการจัดทำสื่อความรู้วิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เฟสที่ 2 ร่วมกับคณะอนุกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และ อาจารย์ ดร.วิสาขา ภู่สำรวจ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ นิด้า

            โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ในนามของอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และประธานคณะกรรมการจัดทำสื่อความรู้วิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการมอบรางวัลพร้อมเกียรติ และให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และหวังว่ากลุ่มตัวแทนคนรุ่นใหม่นี้ทั้งนี้นักศึกษาของนิด้าเอง และไม่ใช่นักศึกษาของนิด้า จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ช่วยกันขับเคลื่อนและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ประเทศของเราต่อไป

            ทั้งนี้ทุกท่าน สามารถติดตามและรับชมผลงานจากการประกวดคลิปในโครงการและคลิปสื่อความรู้วิชาการ จากคณาจารย์ 11 คณะและ 1 วิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ผ่านทาง Social Media ต่างๆ ได้แก่

Facebook : NIDA Thailand

YouTube : NIDA Thailand

TikTok : nida_thailand

Instagram : nidawisdom

Website : https://nida.ac.th

สามารถอ่าน และรับชมคลิปต้นเรื่องได้ที่นี่ https://nida.ac.th/article/sdgs-learning/