รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานแผนและพัฒนา คณะสถิติประยุกต์

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานแผนและพัฒนา คณะสถิติประยุกต์

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานแผนและพัฒนา คณะสถิติประยุกต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

· คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวของทุกหน่วยงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (อยากให้เน้นข้อความตรงนี้นะคะ)

· วุฒิปริญญาโท

· อัตราเงินเดือน 22,750.- บาท

· ระเบียบการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th/ หัวข้อ “สมัครงานสายสนับสนุนวิชาการ” ไปที่หัวข้อ “สมัครออนไลน์ได้ที่นี่” ระหว่างวันที่ 6 – 19 มิถุนายน 2566

· ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ 02 – 727 3405 ในวันเวลาราชการ Email :job@nida.ac.th

Line : @810zqvao