ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภารดี นะศิริรันต์ นักศึกษาเก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

ขอแสดงความยินดี