ขอแสดงความยินดี

 ขอแสดงความยินดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกลั่นกรองเรื่องการประชุม คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป