ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการด้านกฎหมาย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป